Osnivanje firme (d. o. o.) brzo i efikasno uz nas. Mi nudimo kompletnu podršku prilikom osnivanja firme u BiH. Nama povjerite osnivanje firme i uvjerite se u kvalitet usluge i profesionalnost našeg tima.

osnivanje firme
Visoka stručnost kadra olakšava osnivanje firme

Osnivanje firme – D.O.O

Osnivanje firme (Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o), je svakako najzastupljeniji oblik privrednog društva sa svojstvom pravnog lica. Također je najčešći izbor privrednog društva u svijetu biznisa kod nas.

Osnivanjem firme (doo) kao oblika privrednih društva sa svojstvom pravnog lica, omogućava se odvajanje imovine i odgovornosti osnivača (vlasnika), kao i ostvarenje izvjesnih ciljeva koje ne bi bilo moguće postići individualno, bez udruživanja ljudi i sredstava, odnosno imovine.

Prednosti pokretanja vlastitog biznisa su velike, od zadovoljstva pretvaranja ideje u realizaciju, upravljanjem preduzećem i timom ljudi (a ne biti podređen), fleksibilnog radnog vremena, ostvarenja dobiti i doprinosa u društvu.

Kako bi smo Vam pomogli prilikom odluke o pokretanju vlastitog biznisa, iznijet ćemo koje korake i aktivnosti treba preduzeti prilikom registracije firme (u ovom slučaju d.o.o.), potreban vremenski rok i sredstva.

Osnivanje firme -D.O.O firma  omogućava veču prepoznatljivost, nizak osnivački kapital , mogućnost dokapitalizacije, veći obim poslovanja, ograničenu odgovornost članova/osnivača i drugo.

Konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procene svoje veštine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi.

Koraci i informacije

Za osnivanje firme sljedeći koraci su neophodni :  

 • Odabrati ime kompanije, adresu, djelatnost i ovlaštenu osobu za predstavljanje kompanije
 • Provjeriti ime kompanije u registru sudskih kompanija
 • Odrediti inicijalni kapital za uspostavljanje kompanije
 • Potpisati punomoć i akt o osnivanju kompanije
 • Položiti početni kapital na bankovni račun
 • Predati svu potrebnu dokumentaciju registru sudskih kompanija
 • Platite administrativno donošenje Odluke suda o osnivanju kompanije
 • Kreirajte pečat kompanije 
 • Ispunite ugovor o zakupu imovine i računovodstveni ugovor
 • Sve potrebne dokumente podnesite u kancelariju Poreske uprave kako biste dobili lični broj
 • Podnesite aplikaciju i povezane dokumente za standardni industrijski klasifikacijski kod
 • Predati dokumente za otvaranje bankovnog računa za firmu
 • Plaćajte komunalni porez
 • Kreiranje ugovora za direktorske pozicije i/ili za ostale radnike
 • Podnesite ugovor poreskoj upravi
 • Kupite fiskalnu kasu i registrirajte fiskalne pisače 

Detalniji informacije o koracima ka osnivanju firme :  

Osnivački akt

Prvi korak pri registraciji je izrada osnivačkog akta. Osnivački akt može biti u formi odluke ili u formi ugovora.  Osnivački akt sastavlja notar ili advokat a potrebni su mu slijedeći podaci:

 • Ime i prezime, te adresa osnivača društva,
 • Iznos osnivačkog kapitala,
 • Ko je osnivač/osnivači,
 • Ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru),
 • Koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti,
 • Prava i obaveze članova društva,
 • Postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu,
 • Izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije),
 • Posljedice neuspjelog osnivanja društva,
 • Ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH.

Iznos osnivačkog kapitala uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu).

Registracija firme

Registracija kod općinskog suda – Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica. Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za registraciju,
 • Osnivački akt,
 • Dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci,
 • Dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH,
 • Potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga,
 • Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu,
 • Izjava direktora o prihvatanju dužnosti.

Platiti administrativne troškove i preuzeti Rješenje o registraciji kompanije od Suda.

Izrada pečata – Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji naziv vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar.

Potpisati Ugovor sa Agencijom za računovodstvo i Ugovor o zakupu prostora.

ID broj i Transakciji račun

Zahtjev za izdavanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti – Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Otvaranje transakcijskog računa u banci – Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • Rješenja o upisu u sudski registar ,
 • Rješenje o identifikacionom broju,
 • Identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara,
 • Ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

Završni koraci u osnivanju firme

Završni koraci su plaćanje komunalne takse, izrada ugovora o radu te prijava društva i zaposlenih u poresku upravu.

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam slijedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Rjesenje o matičnom/identifikacionom broju,
 • Obrazac za prijavu kompanije.

Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne Porezne uprave prema sjedištu tvrtke).

Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju i ugovaranje sa ovlaštenim serviserom je slijedeći korak.

Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti. – Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za dozvolu,
 • Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake,
 • Dokaz da kompanije ima poslovni prostor i potrebnu opremu,
 • Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi,
 • Uvjerenje o izmirivanju administrativne takse,
 • Stručno mišljenje o zaštiti od buke,
 • Potvrda o električnim instalacijama,
 • Potvrda o zaštiti od požara.

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja Rješenja je 10-20 dana.

Pribavljanjem dozvole za obavljanje djelatnosti ste stekli uslove za početak poslovanja. Prijedlog je da se obratite za pomoć pri registraciji firme te da energiju, kreativnost i upornost čuvate za vršenje registrovanih poslovnih aktivnosti. 

Također detalnije informacije o navedenim koracima možete pronaći na stranici Privredne Komore Kantona Sarajevo na sljedećem linku osnivanje_firme_pkks

Trebate savjet ?

Naš tim za podršku će Vam rado pomoći.


Contact us

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?


get a quote